Безпека життєдіяльності. Лекція № 4. Техногенні небезпеки та їх наслідки

Безпека життєдіяльності. Навчальна програма. Посібник. Лекції. Контрольні роботи. Практичні заняття
ЛЕКЦІЇ
Безпека життєдіяльності. Лекція № 1
Безпека життєдіяльності. Лекция № 2
Безпека життєдіяльності. Лекция № 3 :

ТЕМА 4: Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.
3.3.1. Пожежна безпека
3.3.2. Радіаційна безпека.
3.3.3. Хімічна безпека.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ЛЕКЦІЯ № 4
Текст до лекції №4

Безпека життєдіяльності. Лекція № 5

Безпека життєдіяльності. Лекція № 6

Безпека життєдіяльності. Лекція № 7

Безпека життєдіяльності. Лекція № 8
Практичні роботи з «Безпеки життєдіяльності»
ЛІТЕРАТУРА
Д. В. Зеркалов. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»

ЗМІСТ ТЕМИ
Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.
Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їх масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.
Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.
Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.
Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебе-зпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.
Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Ви-моги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоак-тивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими за-хисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.
Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем ток-сичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. Хара-ктеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на орга-нізм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продово-льства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю.

ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА
Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господа-рювання, підприємств, установ та організацій в залежності від про-фільного напряму ВНЗ.. Загальні вимоги до безпечності технологі-чного обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особ-ливості структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на безпечність діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт на об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їх нас-лідків за відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням чин-них галузевих норм і правил.